Become-No-22

گلادیاتورها هرگز نمی میرند
نمایشگاه نقاشی های آرمان صداقت
  گالری ابد

26 بهمن تا 10 اسفند 1397

گشایش: جمعه 26 بهمن از ساعت ۱۶ الی ۲۰

مشاهده اطلاعات نمایشگاه

Last Exhibition

 گلادیاتورها هرگز نمی میرند


گلادیاتورها هرگز نمی میرند

نمایشگاه انفرادی نقاشی های آرمان صداقت
گشایش: جمعه 26 بهمن ساعت 16 تا 20
نمایشگاه تا 10 اسفند ادامه دارد

بیشتر بدانیم

ثبت نام خبرنامه

عضویت در خبرنامه

گالری ابد 


گالري ابد مي كوشد تا با فراهم آوردن فضايي براي تجسم فكر و تبادل ديدگاه ها در بسترِ هنرِ معاصر، توجه مخاطب را به تفارق ها و تناقضاتِ موجود در بطنِ آن جلب كند. ماهيت هنر به گونه اي است كه ميتواند از راه به پرسش كشيدنِ باورهاي مستقر در بابِ بازنمايي و واقعيت، ژانرهاي گفتمانِ حاصل از آن ها را به چالش بكشد و امكان هايي براي تغيير و برآشفتنِ اِجماع حاصل از هر گفتمان و قواعدِ ساخته و پرداخته ي ايدئولوژي ها و حافظه ي تاريخي را ايجاد كند. از اين رهگذر، كنش هاي راديكال از دل متنِ سابق بيرون كشيده شده و بنابراين، به شيوه هاي جديدي از انديشه و عمل امكان ظهور و بروز داده ميشود.

بیشتر بدانیم

Contact Us

فرم تماس