Become-No-22

نمایشگاه گروهی چیدمان با عنوان «پانگه آ»
  گالری ابد

13 تا 27  مهر 1397

گشایش: جمعه 13 مهر از ساعت ۱۶ الی ۲۰

مشاهده اطلاعات نمایشگاه

Last Exhibition

نمایشگاه گروهی چیدمان با عنوان «پانگه آ»  
آرزو زرگر/نادیا سجاد/مائده کدخدازاده


13 تا 27 مهر ماه  97


نمایشگاه گروهی چیدمان با عنوان «پانگه آ»
آرزو زرگر/نادیا سجاد/مائده کدخدازاده
گشایش جمعه13مهر ساعت 16تا20
نمایشگاه تا27مهر ادامه دارد

بیشتر بدانیم

ثبت نام خبرنامه

عضویت در خبرنامه

گالری ابد 


گالري ابد مي كوشد تا با فراهم آوردن فضايي براي تجسم فكر و تبادل ديدگاه ها در بسترِ هنرِ معاصر، توجه مخاطب را به تفارق ها و تناقضاتِ موجود در بطنِ آن جلب كند. ماهيت هنر به گونه اي است كه ميتواند از راه به پرسش كشيدنِ باورهاي مستقر در بابِ بازنمايي و واقعيت، ژانرهاي گفتمانِ حاصل از آن ها را به چالش بكشد و امكان هايي براي تغيير و برآشفتنِ اِجماع حاصل از هر گفتمان و قواعدِ ساخته و پرداخته ي ايدئولوژي ها و حافظه ي تاريخي را ايجاد كند. از اين رهگذر، كنش هاي راديكال از دل متنِ سابق بيرون كشيده شده و بنابراين، به شيوه هاي جديدي از انديشه و عمل امكان ظهور و بروز داده ميشود.

بیشتر بدانیم

Contact Us

فرم تماس